OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'OCB demana un major reconeixement dels drets lingüístics en la futura llei de consum

 

 

 

Fa uns dies, la Consellera de Salut i Consum i el Director General de Consum del Govern de les Illes Balears varen presentar al Consell de Consum l'Avantprojecte de Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

 

L'OCB celebra com una passa endavant que el text de l'avantprojecte contengui un capítol dedicat als 'drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries', en concret el seu art. 29, però el considera encara insuficient.

 

El denominat primer pacte de progrés (1999-2003) va aprovar la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, que per primera vegada contenia una regulació dels drets lingüístics dels consumidors. Aquesta llei va ser derogada, per part del govern del PP del president Bauzá, mitjançant la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, en un episodi més de la greu regressió que en matèria de normalització lingüística es va produir en aquella legislatura (2011-2015). Els partits polítics de l'oposició s'hi mostraren en contra i es comprometeren a recuperar la regulació esmentada en tornar al govern.

 

En l'equador de la segona legislatura consecutiva del govern de coalició progressista encara no s'ha restituït el marc legal en matèria lingüística anterior al govern Bauzá. L'avantprojecte de Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears recupera només una part d'aquella regulació, però resulta insuficient: resulta imprescindible clarificar les condicions en què opera el dret a ser atès en català (disponibilitat lingüística condicionada, per exemple, pel tamany de l'empresa) -prevista ara de manera excessivament genèrica- o introduir alguna referència a la senyalització externa i interna dels establiments. L'OCB reclama als partits polítics integrants de l'actual govern de coalició (PSOE, UP i Més per Mallorca) que incorporin, al que resultarà el projecte de llei pendent d'aprovar, la regulació que hi manca, bé com a part de l'articulat d'aquest text legal, bé a través de la reforma de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears (que podria i hauria de materialitzar-se en unitat d'acte).

 

D'altra banda, es demana la recuperació de la consideració de les infraccions en matèria de drets lingüístics com a infraccions greus (tant la continguda en l'art. 84.II.35 de l'Avantprojecte, relativa a la discriminació per raó de llengua en l'accés als béns o serveis, com la de l'art. 84.V.6, aquesta darrera amb un redactat més acurat, com per exemple: 'vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries o incomplir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa').

 

 

Una de les conseqüències consubstancials a l'oficialitat lingüística és el dret d'utilitzar i ser correspost en la llengua oficial de preferència (en contextos de doble oficialitat, com és el cas del règim juridicolingüístic de les Illes Balears), tant en les relacions del ciutadà amb els poders públics com en l'àmbit privat de l'activitat socioeconòmica. Sense una regulació clara que doni cobertura a aquesta segona esfera, l'exercici dels drets lingüístics dels ciutadans esdevé del tot il·lusori. És el que l'OCB demana a la Direcció General del Consum en particular, i al Govern de les Illes Balears en darrera instància, que garanteixin amb l'aprovació de la Llei de protecció de les persones consumidores i usuàries: que els drets lingüístics es puguin exercir amb plenitud i no quedin en paper banyat.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat