OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
Convocatòria de l'Assemblea General de Socis 2021

 


Data: dimecres, 16 de juny de 2021

Hora: Primera convocatòria: 18.30 hores

Segona convocatòria: 19.00 hores

Lloc: Claustre de Sant Francesc

(Plaça de Sant Francesc, Palma)

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Memòria d’activitats de 2020.

3. Estat de comptes de 2020.

4. Línies generals d’actuació i pla d’activitats de 2021.

5. Pressupost de 2021.

6. Reforma Sant Alonso, 22 (Palma).

7. Torn obert de paraules.

 

D’acord amb la previsió continguda a l’article 15 dels Estatuts de l’Entitat, a partir de dia 16 de maig la documentació a elevar a l’Assemblea serà a disposició dels socis a Can Alcover.

 

Josep de Luis

President

Palma, 10 de maig de 2021

 © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat