ESTATUTS DE L'OBRA CULTURAL BALEAR

Descarregar versió en .pdf

– CAPÍTOL I –

DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT TERRITORIAL, FINALITATS, PERSONALITAT JURÍDICA I DURADA

Article 1.- Règim jurídic i denominació.

L’Associació OBRA CULTURAL BALEAR és una entitat sense afany lucratiu. Fou constituïda l’any 1962 i, actualment, s’acull a l’article 22 de la Constitució, a la Llei d’Associacions de 22 de març de 2002 i disposicions complementàries, amb el fi primordial de defensar i promoure la llengua i la cultura catalana i la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears.

L’OBRA CULTURAL BALEAR, amb plena capacitat jurídica, es regeix per les disposicions reguladores del dret d’Associació, pels presents Estatuts així com pels acords adoptats per l’Assemblea General.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’Associació. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que haguessin contret voluntàriament.

Article 2.- Domicili.

El domicili social de l’entitat radicarà a Palma, carrer de Sant Alonso, núm. 24. L’entitat podrà tenir obertes oficines en tot l’àmbit territorial d’actuació.

Article 3.- Àmbit territorial.

L’àmbit d’actuació de l’OBRA CULTURAL BALEAR és el corresponent a tot el territori de l’Estat espanyol, en primer terme, amb projecció específica a les Illes Balears i, en segon terme, als altres territoris de parla catalana.

Es mantindrà una especial cooperació i es donarà suport a les entitats que es declaren germanes de l’OBRA CULTURAL BALEAR així com aquelles que, a cada illa, comparteixin els mateixos objectius finals.

Es podran crear delegacions a tots els nuclis de població de les Illes Balears. Les delegacions tenen una funció de dinamització cultural i lingüística al seu àmbit territorial, de difusió de l’ideari i del valors que defensa l’OBRA CULTURAL BALEAR, amb autonomia d’actuació i coordinades alhora amb la Junta Directiva de l’Entitat. La quantitat mínima de socis per constituir una delegació formal és de quinze. La Junta Directiva aprovarà un reglament de funcionament de les delegacions, que entrarà en vigor des de la seva aprovació i que es presentarà a ratificació per a l’Assemblea General. Així mateix, les delegacions es podran dotar d’un reglament de funcionament intern que serà ratificat per les seves respectives assemblees generals.

Article 4.- Finalitats.

Les finalitats són les següents:

 • a. El coneixement i l’ús públic de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a principal senya d’identitat, en tots els àmbits de la vida política, administrativa, cultural, econòmica i social.

 • b. Promoure i vetllar perquè els poders públics impulsin la normalització lingüística en totes les administracions (incloent l’administració local, la insular, l’autonòmica i la perifèrica de l’Estat) i perquè amb la seva política educativa i cultural promoguin el coneixement i l’ús plenament normal del català.

 • c. Emprendre i desplegar tota casta d’accions i d’iniciatives que tendeixin a una presència plenament normal i generalitzada de la llengua i la cultura de les Illes Balears en els mitjans de comunicació i les indústries culturals.

 • d. Exercitar tota classe d’accions contra qualsevol discriminació per raó de l’ús públic o privat de la llengua catalana, d’acord amb l’ordenament jurídic.

 • e. Defensar i promoure el patrimoni cultural i natural de les Illes Balears i la seva consciència nacional, en el marc dels Països Catalans i en estreta col·laboració amb totes les altres associacions de les Illes Balears, del Principat, de Catalunya Nord, del País Valencià, de la Franja d’Aragó, d’Andorra i de l’Alguer que comparteixin les mateixes finalitats socials.

 • f. Contribuir al desenvolupament i la consolidació de les institucions d’autogovern de les Illes Balears i promoure la màxima coordinació i col·laboració amb les altres institucions d’autogovern dels països de parla catalana, especialment pel que fa a la política lingüística i cultural.

 • g. Reclamar de tots els poders públics que promoguin el prestigi social de la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears i facilitin la incorporació dels nous ciutadans a la llengua, la cultura i la societat d’aquestes illes.

 • h. Facilitar al nostre poble l’accés a la cultura universal per mitjà de la llengua catalana i promoure les relacions interculturals entre totes les nacions de la Comunitat Internacional i entre les comunitats assentades a les nostres illes.

 • i. Defensar els interessos dels consumidors i usuaris, fent especial èmfasi en els drets lingüístics. A efecte, exercir tota classe d’accions d’acord amb l’ordenament jurídic.

 • j. Contribuir al procés de construcció de la Unió Europea des del respecte i el reconeixement dels drets nacionals, culturals i lingüístics de tots els seus pobles.

 • k. Emprendre totes les activitats lícites que permetin desenvolupar els fins i objectius configurats en els apartats anteriors.

 • l. I, en general, totes les accions que afavoreixin la promoció de la llengua catalana, la cultura i la identitat pròpia de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i de les Illes Balears com a país.

Queda totalment exclòs de les finalitats de l’Associació qualsevol actuació amb ànim de lucre.

L’OBRA CULTURAL BALEAR podrà acollir i emparar col·lectius i grups que no disposin de personalitat jurídica, els objectius dels quals coincideixin amb els generals de l’Entitat, amb el propòsit de facilitar-los el desenvolupament organitzatiu. A tal fi, s’establiran en cada cas les condicions d’empara adequades.

La Junta Directiva podrà crear grups i comissions de treball, així com constituir seccions, de les quals regularà el funcionament.

Article 5.- Personalitat jurídica i durada.

L’Associació està dotada de personalitat jurídica pròpia i independent de cada un dels seus associats, segons l’article 35 i següents del Codi Civil i l’article 5 de la Llei 1/2002 d’Associacions, i gaudeix de plena capacitat per adquirir, gravar, alienar béns per qualsevol títol onerós i gratuït; realitzar tota classe d’actes i contractes, així com exercitar totes les accions legals que siguin necessàries o convenients per als fins que persegueix com a Entitat.

L’Associació es constitueix amb caràcter i per temps indefinit, sense perjudici de la seva dissolució, de conformitat amb aquests estatuts.

– CAPÍTOL II –
DELS ASSOCIATS

Article 6.- Membres de l’Associació.

Podran ser socis totes les persones físiques majors de 18 anys, que desitgin col·laborar en la consecució dels objectius que persegueix l’Associació. La seva admissió serà decidida per la Junta Directiva.

Article 7.- Pèrdua de la condició d’associat.

La qualitat del soci es podrà perdre per qualsevol de les causes següents:

 • a. Falta d’abonament de les quotes o aportacions que legalment corresponguin per un període de sis mesos o superior.

 • b. Per desistiment voluntari de l’interessat.

 • c. Per acord de la Junta Directiva per als qui reiteradament s’oposin al compliment de les finalitats socials, amb la instrucció prèvia d’expedient i audiència a l’interessat. Hi haurà, en tot cas, recurs davant l’Assemblea General.

La pèrdua de la condició d’associat no comportarà cap dret de devolució de les quotes satisfetes.

Article 8.- Llibre Registre d’Associats.

De les altes i baixes dels associats que es produeixin, es deixarà constància en un Llibre de registre d’altes i baixes a tal fi habilitat, que custodiarà el secretari de l’Associació.

Article 9.- Drets dels associats.

Seran drets dels associats els següents:

 • a. Participar en totes les activitats associatives, sense ser els destinataris principals de les seves activitats.

 • b. Participar en els òrgans de govern i de representació, així com proposar suggeriments als òrgans de govern per al seu millor funcionament.

 • c. Assistir a l’Assemblea General, en la qual tindran el dret a veu i a vot. El dret a vot del soci inclou la facultat de delegació del vot i s’admetrà el vot per correspondència o qualsevol altre mitjà que faciliti la participació del soci i en garanteixi l’autenticitat, la condició i els drets.

 • d. Ésser informat sobre la composició dels òrgans de govern i de representació, dels comptes i de la marxa de l’Associació.

 • e. Ésser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ésser informat dels fets que hi donin lloc, havent de ser motivats els acords que, en el seu cas, acordin la sanció.

 • f. Impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estimi contraris a la Llei o als Estatuts.

Article 10.- Deures dels associats.

Seran deures dels associats:

 • a. Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per la persecució d’aquestes.

 • b. El pagament de les quotes o aportacions estipulades.

 • c. Acatar i acomplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i de representació.

– CAPÍTOL III –

DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE LA FORMA DE L’ADMINISTRACIÓ

Article 11.- Òrgans de govern.

Els òrgans de govern de l’Associació són:

• L’Assemblea General, i

• La Junta Directiva.

Secció 1a
L’Assemblea General

Article 12.- Naturalesa.

L’Assemblea General serà l’òrgan suprem de govern de l’Associació. Els associats formaran part d’aquesta per dret propi.

Els associats, reunits en Assemblea General legalment constituïda i amb funcionament democràtic, decidiran, per acord majoritari, els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea seran vinculants per a tots els associats, inclosos els absents, els que hagin votat en contra i/o els que s’haguessin abstingut de votar.

Article 13.- Classes d’Assemblees.

L’Assemblea General podrà ser:

a. Ordinària.- L’Assemblea celebrarà UNA (1) reunió anual amb el caràcter d’ordinari que es reunirà una vegada a l’any abans del 31 de març.

b. Extraordinària.- Quan sigui convocada a iniciativa de la Junta Directiva, o quan la demani almenys el DEU (10) per CENT (100) dels associats de l’entitat, sempre amb especificació de l’ordre del dia.

La convocatòria haurà de fer-se per escrit amb una antelació mínima de quinze dies abans de la celebració, menys en cas de urgència apreciada per la Junta Directiva.

Es podran incorporar punts a l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària, a més a més dels que fixi la Junta Directiva, mitjançant l’acord de la Junta Directiva d’una delegació o el CINC (5) per CENT (100) almenys dels associats de l’entitat.

Article 14.- Competència de l’Assemblea General.

Són competències de l’Assemblea General Ordinària:

 • a. Debatre i, si és el seu cas, aprovar els comptes i els pressuposts anuals d’ingressos i despeses.

 • b. Debatre i, si és el seu cas, aprovar la memòria anual d’activitats.

 • c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.

 • d. Establir les línies generals d’actuació de l’Entitat i el pla d’activitats per a l’exercici proper.

 • e. Tractar els assumptes de caràcter ordinari de l’Associació.

Són competències de l’Assemblea General Extraordinària:

 • a. L’elecció dels membres de la Junta Directiva.

 • b. La modificació dels Estatuts.

 • c. La dissolució i liquidació de l’Associació.

 • d. Els assumptes de caràcter no ordinari no inclosos a les previsions de competència de l’Assemblea Ordinària.

Article 15.- Convocatòria i celebració.

L’Assemblea General serà convocada pel president de la Junta Directiva, mitjançant escrit enviat per correu a tots el socis i mitjançant publicació de la convocatòria, amb indicació del lloc de celebració, data, ordre del dia i altres requisits de la convocatòria, en una publicació diària de difusió en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General, haurà de transcórrer, com a mínim, un període de QUINZE (15) dies naturals.

Amb un mínim de DEU (10) dies d’antelació a la data prevista per a la celebració de l’Assemblea General seran a disposició dels associats els documents que hagin de ser objecte de discussió o d’aprovació en l’Assemblea.

L’Assemblea General se celebrarà en el lloc que determini la Junta Directiva.

Article 16.- Presidència, desenvolupament i acta de la sessió.

Actuarà com a president i secretari, els qui ho siguin de la Junta Directiva.

Correspon al president dirigir les deliberacions, ordenant el debat i sometent a votació l’assumpte quan ho consideri suficientment discutit, així mateix organitzarà la votació, dirà els resultats, procedirà a la clausura i, en general, tindrà encomanades totes les facultats i específicament les d’ordre que siguin precises per a l’adequat desenvolupament de l’Assemblea.

El secretari redactarà l’acta de la sessió que haurà de contenir, a més de les mencions generals de lloc i data, el nombre d’assistents, presents o representats, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, les intervencions que expressament s’interessi la seva constància i el resultat numèric de les votacions. L’acta s’estendrà o transcriurà en el Llibre d’Actes.

L’acta de l’Assemblea podrà ser aprovada per l’Assemblea al final de la reunió. Una vegada aprovada seran firmades pel secretari amb el vist i plau del president. Si s’aixequés acta notarial, aquesta tindrà el caràcter d’acta de l’Assemblea.

Així mateix, el president i dos associats elegits per l’Assemblea podran aprovar l’acta en els següents QUINZE (15) dies.

Article 17.- Quòrum de constitució.

Les assemblees generals ordinària i extraordinària quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria amb un mínim d’un terç d’associats presents o representats; i un quart d’hora després en segona convocatòria, havent-se convocat conjuntament amb la primera, sigui quin sigui el nombre d’associats.

Article 18.- Quòrum d’adopció dels acords.

En les reunions de l’Assemblea General, cada associat tindrà UN (1) vot.

Els acords s’hauran de prendre, a l’Assemblea General Ordinària, per majoria dels vots a favor sempre que representin un mínim del quaranta (40) per CENT (100) dels vots presents i representats.

Els acords s’hauran de prendre, a l’Assemblea General Extraordinària, per vots a favor que representin dos terços del socis presents i representats.

En el cas de l’acord de dissolució i liquidació de l’Entitat seran necessaris 4/5 parts dels vots presents i representats.

En el cas d’eleccions a la Junta Directiva, seran elegits els candidats més votats.

Per presentar una moció de censura al president i/o a la Junta caldrà el VINT (20) per CENT (100) dels vots dels associats de l’OBRA CULTURAL BALEAR. Aquesta moció haurà de ser constructiva i presentar uns candidats a president i Junta Directiva alternatius.

Secció 2a
La Junta Directiva

Article 19.- Naturalesa i funcions.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que té encomanada la representació, direcció i administració de l’Associació. Gestionarà i representarà els interessos de l’Associació, d’acord amb la legalitat vigent i amb les directrius de l’Assemblea General.

Entre les funcions que corresponen a la Junta Directiva, s’enumeren les següents:

 • a. Dirigir les activitats socials i portar la gestió administrativa i econòmica de l’Associació executant els acords de l’Assemblea General.

 • b. Presentar anualment a l’Assemblea General Ordinària el pressupost d’ingressos i despeses, així com la proposta d’activitats per l’any següent.

 • c. Presentar anualment a l’Assemblea General Ordinària l’estat de comptes de l’any anterior, la memòria d’activitats realitzades per l’Associació durant l’exercici, així com la liquidació del mateix i la gestió de la Junta Directiva.

 • d. Crear i organitzar comissions d’estudi o de treball per a la consecució de les finalitats de l’Associació.

 • e. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els associats han de satisfer.

 • f. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixen els acords adoptats.

 • g. Dur la comptabilitat i preocupar-se que tots els serveis de l’Associació funcionin amb normalitat.

I, en general, desenvolupar quantes activitats es dirigeixin al millor funcionament dels objectius i finalitats de l’Associació, sempre que no siguin atribuïts per la Llei o pels Estatuts a l’Assemblea General.

Article 20.- Facultats.

Les facultats de la Junta, que és l’òrgan de representació, s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes i negocis propis de les finalitats de l’Associació, que per mandat legal o estatutari corresponguin a l’òrgan d’administració i representació, sempre que no requereixin autorització expressa de l’Assemblea General.

Article 21.- Composició, durada dels càrrecs i gratuïtat d’aquests.

La Junta Directiva i els seus càrrecs seran elegits per l’Assemblea General per un període de quatre (4) anys. Tots els càrrecs de la Junta Directiva podran ser reelegits.

Els designats, començaran les seves funcions una vegada acceptat el càrrec.

Estarà formada per un president, un vicepresident i, opcionalment, un vicepresident segon, un secretari general i un tresorer, així con un nombre de vocals no inferior a cinc ni superior a onze.

Tots els membres de la Junta Directiva hauran de ser associats i l’exercici dels seus càrrecs seran gratuïts, sense perjudici que tinguin dret que se’ls reemborsi les despeses, degudament justificades, que els suposi el desenvolupament de la seva gestió.

Per garantir la independència de l’entitat, el nomenament en principi és incompatible amb cap càrrec institucional o funció significada en un partit polític.

Els membres de la Junta Directiva poden percebre de l’Associació retribucions per prestar serveis, inclosos els prestat a causa d’una relació de caràcter laboral, diferents de les que impliquin el desenvolupament de les funcions que els correspongui com membres dels òrgans de govern i de representació.

La cessació i el nomenament dels càrrecs de la Junta Directiva hauran d’ésser certificats pel secretari, amb el vist i plau del president i s’haurà de comunicar al Registre d’Associacions.

La cessació dels càrrecs abans de finalitzar el període reglamentari del seu mandat podrà ocórrer sempre que es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:

a. Dimissió voluntària presentada per escrit i dirigida al president de la Junta expressant-ne els motius.

b. Malaltia o incapacitat.

c. Deixar de ser associat.

En cas que es produïssin vacants, la pròpia Junta Directiva podrà designar d’entre els associats qui les hagi de substituir fins a la primera Assemblea General que se celebri, que haurà de ratificar o no aquesta elecció. La persona així designada ostentarà el càrrec pel període de durada que restés a la persona substituïda en el moment de cobrir-se la vacant.

A la meitat del període es podran convocar eleccions parcials per renovar fins el CINQUANTA (50) per CENT (100) de les vocalies i també dels càrrecs.

Article 22.- Organització i funcionament de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre. Serà convocada pel president, o bé, quan ho demani al menys la tercera part dels seus membres per correu certificat, fax o telegrama, amb una antelació mínima de TRES (3) dies hàbils.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions si bé podran excusar-se per causes justificades.

De no ser present el president, ocuparà el seu càrrec el vicepresident i en cas d’absència del secretari, actuarà com a tal la persona designada per la majoria dels assistents.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, entre presents i representats, la meitat més un dels seus components.
Tots els acords es transcriuran a l’acta corresponent que serà firmada pel president i el secretari o qui els representi.

Els acords hauran de ser adoptats per majoria simple de vots dels assistents, menys els acords que es diran a continuació que exigiran el vot favorable de la majoria dels membres de la Junta Directiva:

a. Proposar a l’Assemblea General la modificació dels Estatuts, excepte el canvi del domicili social dins la mateixa localitat.

b. Proposar a l’Assemblea General la dissolució i liquidació de l’Associació.

c. L’admissió de nous associats i la pèrdua de la condició d’associat.

Article 23.- El president.

El president de la Junta Directiva serà, així mateix, el president de l’Associació i tindrà les atribucions següents:

a. Representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b. Convocar i presidir les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, dirigir-ne l’ordre dels assumptes i dur la direcció de les discussions.

c. Visar les actes i certificacions confeccionades pel secretari de l’Associació.

d. Ordenar els pagaments acordats vàlidament.

e. I, en general, vetlar pel compliment dels Estatuts i dels acords socials.

Article 24.- El vicepresident.

El vicepresident substituirà el president en la seva absència i farà les seves funcions.

El president, prèvia consulta a la Junta Directiva, podrà delegar en el vicepresident les funcions de dirigir l’ordre dels assumptes i dur la direcció de les discussions en el si de la Junta Directiva.

Quan siguin dos vicepresidents, la dita delegació només es podrà conferir al vicepresident primer.

Article 25.- El secretari.

Correspon al secretari:

a. Vetlar pel compliment de la normativa jurídica, disposicions estatutàries i compliment dels acords dels òrgans de govern de l’Associació.

b. Custodiar la documentació de l’Associació, i el Llibre Registre d’Associats.

c. Estendre les actes de les reunions de l’Associació, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, i la redacció dels documents i les comunicacions necessàries.

d. Aquelles funcions tècniques i jurídiques que li puguin encarregar expressament el president, l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Article 26.- El tresorer.

Correspon al tresorer:

a. El control i custòdia dels ingressos i sortides de l’Associació, el control del pagament de les quotes i aportacions.

b. Dur els comptes i els llibres de comptabilitat.

Article 27.- La Comissió Executiva.

La Junta Directiva podrà acordar la constitució d’entre els seus membres d’una Comissió Executiva, amb les facultats que aquesta Junta li atorgarà.

Per a la delegació permanent de les facultats en una Comissió Executiva, així com per al nomenament dels membres d’aquesta, es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva.

Article 28.- Procés electoral i nomenament de la Junta Directiva.

La Junta Directiva convocarà eleccions amb una antelació mínima de DOS (2) mesos a la data prevista per a l’expiració del període de duració dels càrrecs de membres o vocals de la Junta Directiva.

Remetrà la convocatòria per escrit a tots els socis, amb el calendari electoral, els càrrecs a cobrir i un extracte de les normes estatutàries de les eleccions.

En QUINZE (15) dies s’hauran de formalitzar i presentar les candidatures. Els candidats hauran de ser associats.

Les candidatures presentades en el període indicat seran proclamades, com a màxim en CINC (5) dies naturals següents a l’expiració del temps previst per a la seva presentació.

L’Assemblea, convocada a tal efecte, serà presidida per la persona que designi la pròpia assemblea d’entre aquells associats que no formen part de les candidatures.

Seran elegits els candidats que tinguin el major nombre de vots dels socis presents o representats.

Article 29.- Director, gerent i empleats.

La Junta Directiva podrà designar un director o gerent que podrà o no ser membre de l’Associació i a qui se li confiarà les funcions i treballs que aquella tingui per convenient per dirigir i impulsar les activitats pròpies de les finalitats de l’Entitat, fixant-li les facultats, remuneracions i altres condicions que estimi oportunes en el moment del nomenament.

La Junta Directiva serà qui contracti el personal i la fixació de les seves condicions laborals.

– CAPÍTOL IV –

REGIM ECONÒMIC

Article 30.- Patrimoni inicial.

El patrimoni de l’Associació s’eleva a SEIXANTA MIL CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (60.101’21 €).

Article 31.- Recursos econòmics.

Els ingressos destinats a cobrir les despeses de l’Associació seran:

a. Les quotes i les aportacions dels seus associats.

b. Les rendes dels seus béns.

c. Els serveis i convenis que pugui contractar.

d. Les ajudes i subvencions aportades pels organismes oficials.

e. Préstecs, deixes i donacions de què sigui beneficiària per part de particulars o entitats.

Article 32.- De les quotes.

Les quotes seran abonades pels socis anualment i per anticipat.

Article 33.- Obligacions comptables.

L’Associació durà una comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat, així com de les activitats realitzades, fent l’oportú inventari dels seus béns i ajustant la comptabilitat a les normes específiques que resultin d’aplicació.

La Junta Directiva serà responsable que en els llibres de comptabilitat figurin tots els ingressos i despeses de l’Associació, precisant-se l’origen dels primers i el destí dels segons. Així mateix durà un llibre d’inventaris i balanços.

L’administració dels fons de l’Associació serà sotmesa a la corresponent publicitat, a fi que els associats puguin tenir coneixement periòdic del seu destí.

Article 34.- Exercici social.

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i finalitzarà el 31 de desembre de cada any.

Article 35.- Llibres.

Amb independència dels llibres de comptabilitat, l’Associació durà els següents:

a. Llibre d’Actes. Hi constaran per ordre els acords adoptats per la Junta Directiva i les diferents assemblees. El contingut del Llibre d’Actes serà públic per als associats, qualsevol d’ells el podrà examinar en presència del secretari, qui expedirà les certificacions que li sol·licitin dels acords transcrits a l’acta. Aquestes certificacions hauran de constar amb el vistiplau del president.

b. Llibre de Registre d’Associats. L’Associació durà un Llibre Registre d’Associats, on constaran els seus noms i domicilis a efecte de notificacions. A requeriment de qualsevol associat, el secretari certificarà, amb el vistiplau del president, la condició de membre d’aquell.

El Llibre d’Actes i el Llibre Registre d’Associats i els de Comptabilitat hauran de ser degudament legalitzats pel Registre Públic corresponent.

– CAPÍTOL V –

DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 36.- Dissolució de l’Associació.

Si bé l’Associació es constitueix per temps indefinit, podrà dissoldre’s per les causes següents:

a. Voluntàriament, per acord adoptat en Assemblea General Extraordinària convocada expressament per a tal fi, amb el quòrum fixat en aquests Estatuts.

b. Per sentència judicial ferma.

c. Per baixa dels associats de manera que quedin reduïts a menys de tres socis.

d. Per qualsevol altra causa legal establerta en la normativa vigent, en especial a l’article 39 del Codi Civil.

En cas de dissolució de l’Associació, el seu patrimoni passarà en la seva totalitat a la Universitat de les Illes Balears.