RESPONSABILITAT COMPARTIDA

DONAM LA MÀ A LES EMPRESES DEL TERCER SECTOR I LOCALS

L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)
A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que afavoreixen el desenvolupament local i la cohesió social, oferint productes i serveis que incorporen valors afegits socials, ecològics i ètics.
L’ESS mostra que aquí i ara existeixen alternatives de producció i consum que contribueixen a la diversificació econòmica i a la producció local, i tenen cura de les persones i de l’entorn.

DONAM LA MÀ A LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL

LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL
A Mallorca, com espai limitat en recursos, existeix la urgència de prendre seriosament la responsabilitat ambiental en el desenvolupament de totes les nostres activitats econòmiques, socials i culturals per garantir la sostenibilitat del nostre entorn per a les futures generacions.
Els components essencials de la responsabilitat ambiental podríem agrupar-los en la regla de les 5 Rs (reduir, reciclar, reutilitzar, recuperar i reparar) amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar sobre com prevenir l’excés innecessari de residus i limitar el consum de recursos no renovables.

DONAM LA MÀ A LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL

LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL
A Mallorca, com espai limitat en recursos, existeix la urgència de prendre seriosament la responsabilitat ambiental en el desenvolupament de totes les nostres activitats econòmiques, socials i culturals per garantir la sostenibilitat del nostre entorn per a les futures generacions.
Els components essencials de la responsabilitat ambiental podríem agrupar-los en la regla de les 5 Rs (reduir, reciclar, reutilitzar, recuperar i reparar) amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar sobre com prevenir l’excés innecessari de residus i limitar el consum de recursos no renovables.

DONAM LA MÀ A LA IGUALTAT DE GÈNERE

COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE
L’Obra Cultural Balear (OCB) és una entitat sense ànim de lucre que, des de fa 60 anys, té com a finalitat defensar la llengua catalana, la cultura i el país. Entre d’altres, l’OCB treballa per a fomentar la democràcia i la cohesió social. En aquest sentit, cal tenir present que una societat democràtica i cohesionada no és possible sense la prèvia existència d’una igualtat efectiva entre dones i homes. Per aquest motiu, l’OCB manifesta públicament el seu rebuig contra qualsevol tipus d’assetjament sexual i per raó de sexe en general, i en l’àmbit de l’OCB en particular.
A més, l’OCB entén que aquest tipus de comportaments no només perjudiquen a la persona afectada, sinó al conjunt de l’entitat i al seu entorn.