#RepteMantinc2022 CAMPANYA PER L’EXTENSIÓ DE L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ

És evident que, en aquests moments, la vitalitat del català té plantejat un dels majors reptes de la seva història: el manteniment (i extensió) del seu ús social.

Totes les dades indiquen que el problema no rau en el nivell de coneixement de la llengua, sinó en la caiguda del seu ús social, especialment entre els segments més joves i en el món virtual. Aquesta recessió s’explica, sobretot, per un hàbit aparentment innocu, però en realitat altament nociu per la vitalitat de la llengua: la confluència lingüística en castellà.

Certs patrons socials subliminars i la persistència de perniciosos prejudicis lingüístics, contribueixen a estendre el perillós hàbit de canviar de llengua en situacions en què no seria necessari: amb infants i joves, amb alumnes escolaritzats a les Balears, amb desconeguts, en públic, amb coneguts no catalanoparlants encara que entenguin perfectament el català, amb persones d’un determinat aspecte físic… Un comportament lingüístic perjudicial i absolutament injustificat, tal com demostren les contundents estadístiques sobre coneixement del català: El 96’8% de la població de les Balears entén el català*.

L’ocultació de la llengua pròpia en moltes de les nostres interaccions diàries –una decisió personal d’efecte aparentment restringit– acaba provocant a la llarga efectes socials devastadors: la no integració lingüística dels nouvinguts, la dissolució del paisatge lingüístic, la falta d’”utilitat” de la llengua pròpia, la pèrdua de referents lingüístics per part d’infants i joves, l’obstaculització del relleu generacional…

És en aquest context que l’OCB vol donar suport a la iniciativa del col·lectiu Mantinc el català (https://mantincelcatala.cat/), que ha engegat el repte de mantenir l’ús del català durant 21 dies a partir del dia de Sant Jordi, ja que, segons els experts, és aquest el temps que es necessita per consolidar un nou hàbit.

Així, convidam a tothom a sumar-se a l’eloqüent eslògan de la campanya: “Mantinc el català sempre, a tot arreu i amb tothom!”. I, sobretot, a no canviar de llengua en situacions en què habitualment es fa de forma innecessària.

Des d’aquest dissabte i fins al proper 13 de maig, ajudarem a la difusió de la campanya. Endavant!